top of page

Flossy's Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Flossy B.V. 
Versie November 2022 

Dit is een overeenkomst tussen Flossy B.V. en jou voor het aangaan van een abonnement om een Flossy zijdeboeket te leasen (“Product”).  

Je kunt alleen een Product huren als je deze voorwaarden hebt geaccepteerd. Om een Product te kunnen leasen moet je ten minste 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen. Het is enkel toegestaan om één Product per persoon of adres te huren. 

Algemene Voorwaarden Flossy B.V. - November 2022

1. Flossy

Deze overeenkomst word je aangeboden door Flossy B.V. Mocht je ons nodig hebben, kun je contact opnemen via: subscriptions@flossy.nl or www.flossy.nl.  

2. Overeenkomst

Op onze website www.flossy.nl (“Web Site”) kun je de Producten vinden waarop je kunt abonneren, alsmede de looptijd van de overeenkomsten en de door jou te betalen eenmalige en/of periodieke kosten. Nadat je je keuze hebt geselecteerd, kun je de bestelling bij ons plaatsen. Wanneer je de bevestigingsmail van ons hebt ontvangen dat je bestelling geaccepteerd is en de verzending bevestigd is, komt de overeenkomst tot stand, en gaat de looptijd van de overeenkomst in.  

Door op het vakje “Accepteren” te klikken voordat je de bestelling plaatst, ga je ermee akkoord dat je gebonden bent aan alle voorwaarden in deze overeenkomst.  

Het aangaan van een overeenkomst door Flossy B.V. is ter onze discretie. Flossy behoudt zich het recht voor om (onder andere) geen overeenkomst aan te gaan in het geval van vermoeden van fraude, of indien er geen Flossy Zijdeboeketten meer op voorraad zijn. 

3. Herroeping

Nadat je deze overeenkomst bent aangegaan heb je het eenzijdige recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen vanaf het moment dat je het Product hebt ontvangen te herroepen. Binnen deze herroepingsperiode kun je de Overeenkomst kosteloos herroepen zonder opgaaf van redenen, maar mag je het Product gedurende deze periode niet langer gebruiken dan nodig om de werking van het product te testen.  

Om de overeenkomst te herroepen vragen wij je contact ons op te nemen via subscriptions@flossy.nl met als onderwerp: herroeping. Je neemt dan contact met ons op via onze klantenservice, welke bereikbaar is via de gegevens zoals genoemd in artikel 1. Je moet het product retourneren binnen 7 dagen nadat je je retour hebt gemeld bij ons.  

Als je al betalingen hebt gedaan, worden deze door Flossy B.V. aan je terugbetaald binnen 14 kalender dagen nadat je hebt aangetoond dat je het Product aan ons hebt teruggestuurd of dat wij het Product terug hebben ontvangen, naar gelang wat eerder is. Flossy behoudt zich het recht voor te wachten met terugbetalen totdat wij het Product retour hebben ontvangen.  

Als je het Product toch gebruikt hebt mogen wij je een volledig termijn bedrag in rekening brengen. De kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Flossy.   

4. Prijs en betaling

De (periodieke) bedragen zijn genoemd op de website. De bedragen zijn in Euro en inclusief BTW en afleveringskosten. Het bedrag wordt voorafgaand in rekening gebracht. In het geval van periodieke betalingen wordt het bedrag voorafgaand aan de eerste dag van je toepasselijke termijn in rekening gebracht.  

De bedragen zullen middels automatische incasso in rekening worden gebracht op dezelfde rekening als waarmee de eerste betaling verricht is, of via een andere methode die je selecteert op onze website. Jouw betaling geldt als bevrijdende betaling aan Flossy met betrekking tot de Leaseperiode.  

Wanneer wij niet tijdig de verschuldigde betalingen ontvangen, mag Flossy je alle bijkomende kosten die we moeten maken met betrekking tot je te late betaling in rekening brengen (bijvoorbeeld redelijke incassokosten en rente). Indien je een bedrag niet tijdig betaald, stuurt Flossy je één herinnering om alsnog te betalen. Indien je ook dan niet binnen de gegeven termijn betaald mogen wij je Overeenkomst per direct beëindigen. Je moet het Product dan retourneren binnen 7 kalenderdagen. Indien Flossy het Product niet ontvangt binnen deze termijn mogen wij je de reguliere verkoopprijs, die geldt op het moment van afsluiten van je Overeenkomst in de Flossy webshop en/of winkel minus reeds betaalde bedragen in rekening brengen.  

5. Levering

Het Product wordt geleverd op het adres dat je ons bij de bestelling hebt opgegeven. We kunnen het Product alleen in Nederland leveren. Wij zijn er niet voor verantwoordelijk als we het Product niet kunnen leveren omdat je ons de verkeerde adresgegevens hebt opgegeven. De opgegeven levertermijnen zijn altijd slechts een indicatie en afhankelijk van de omstandigheden, je kunt hier geen rechten aan ontlenen en wij zijn in geen geval aansprakelijk als we deze levertermijn niet halen.  

6. Gebruik van het product en gebreken

Het Product is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en kan niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 

Flossy garandeert dat het Product goed functioneert, zolang jij het gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften die we je bij levering hebben verstrekt. Flossy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het Product wanneer dit niet in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften is gebruikt.  

Als het Product een gebrek heeft en daardoor niet goed functioneert, zal Flossy je zo snel mogelijk een vervangend Product toesturen. Als blijkt dat het gebrek veroorzaakt is door onjuist gebruik, mag Flossy je hiervoor kosten in rekening brengen als beschreven in artikel 9.  

7. Eigendom

Het Product is en blijft te allen tijde eigendom van Flossy. Het eigendom gaat dus niet door aflevering of betaling van eenmalige of periodieke bedragen aan jou over.  

Met het aangaan van deze overeenkomst ga je ermee akkoord geen enkel recht op het Product in te roepen en het Product niet (door) te verkopen, verhuren of op enige andere manier (al dan niet tegen betaling) het Product aan een derde te geven gedurende de looptijd van deze overeenkomst.  

In het geval dat je het Product zou willen kopen gedurende de looptijd van deze overeenkomst, kun je inloggen in je account, waar je meer informatie vindt over het kopen en de aanschafprijs. Je kan het Product kopen tijdens je abonnement tegen de reële marktwaarde.  

8. Garantie

Indien je het Product besluit te kopen tijdens je abonnement zal je toepasselijke garantieperiode zal starten op de ingangsdatum van je abonnement, maar zal nooit minder zijn dan de minimale wettelijke consumenten garantieperiode onder toepasselijk recht.  

Je kunt bij de koop van het Product op grond van deze overeenkomst geen gebruik maken van enige promotie, geld-terug garantie, cashback-actie of andere actie met betrekking tot het Product in combinatie met de koop, dit geldt ook voor de actie met betrekking tot de verlengde garantie die wordt aangeboden in de verpakking van het product.  

9. Verlies, diefstal of beschadigingen

In geval van verlies, diefstal of beschadiging moet je Flossy daar direct per e-mail (zie artikel 1) van op de hoogte stellen. De kosten voor het vervangen van een verloren, gestolen of beschadigd Product is gelijk aan de verkoopprijs van het Product zoals vermeld in de Flossy webshop op het moment van het afsluiten van je overeenkomst. Als je het Product verliest of op wat voor manier dan ook beschadigt of het Product gestolen wordt, kunnen wij je verkoopprijs minus de tot dan toe betaalde bedragen in rekening brengen.  

10. Tekortkomingen

In het geval van een tekortkoming in de nakoming van jouw verplichtingen onder deze overeenkomst (waaronder het niet tijdig voldoen van betalingen na het ontvangen van een herinnering), ga je ermee akkoord dat Flossy deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling mag beëindigen en alle nog uitstaande bedragen, waaronder de periodieke bedragen, ineens in rekening mag brengen.  

11. Looptijd en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor de minimale looptijd zoals door jou gekozen op de Website, ingaand op het moment dat Flossy de bevestiging van je betaling ontvangt. Daarna wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd voor een nieuwe termijn zoals vermeld op de Website. Na de minimale looptijd kun je overeenkomst voor het ingaan van een nieuwe termijn beëindigen door in te loggen in je account en daar de aanvraag in te dienen om de overeenkomst te beëindigen. Let op, Flossy beëindigd de overeenkomst pas definitief op het moment dat we het Product retour hebben ontvangen. Je opzegging en je Product dienen minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van een nieuwe termijn binnen te zijn, anders kunnen we het stopzetten van de overeenkomst niet op tijd verwerken, en zijn we genoodzaakt nog een extra termijn in rekening te brengen.  

Flossy mag deze overeenkomst op elk moment beëindigen, zonder opgaaf van redenen, met een opzegperiode van 1 maand.  

12. Teruggave van het product

Na beëindiging van de overeenkomst moet je het Product aan ons terugsturen. In je account kun je, via de knop “annuleren” een melding maken, waarmee je het Product kan retourneren.  

Zolang Flossy het Product niet terug heeft ontvangen kunnen wij de overeenkomst niet beëindigen, en zullen wij je dezelfde periodieke bedragen in rekening blijven brengen als voor de beëindiging.  

13. Aansprakelijkheid

De maximale aansprakelijkheid van Flossy onder deze overeenkomst is beperkt tot de som van de betalingen die je ons in de 6 maanden voor de omstandigheid die de schade heeft veroorzaakt hebt gedaan. Flossy zal echter niet aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele of indirecte schade of enige gevolgschade, waaronder verlies van inkomen, verlies van winst en/of reputatieschade.  

Je wettelijke rechten als consument in het land waar je woont worden uiteraard niet aangetast door deze aansprakelijkheidsbeperking.

14. Privacy

Om te weten hoe en welke persoonsgegevens Flossy verzamelt, lees je de privacyverklaring die onderdeel is van deze overeenkomst.  

15. Overige

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen jou en Flossy. Een wijziging van de overeenkomst is pas geldig als die schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel jou als Flossy.  

In het geval dat een of meer bepalingen van de overeenkomst ongeldig zijn of worden, zal dat de geldigheid van de andere bepalingen van de overeenkomst en de overeenkomst in zijn geheel niet aantasten. Partijen zullen zich dan inspannen om de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling, die qua economische gevolgen het dichtst bij de originele bedoeling van de partijen in de buurt komt.  

 

Op deze overeenkomst en alle toekomstige afspraken gerelateerd aan deze overeenkomst, zoals een eventuele koopovereenkomst onder deze overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.  

Klachten kunnen worden ingediend per telefoon, e-mail of post zoals aangegeven in artikel 1. Flossy zal ten alle tijden proberen om klachten goed op te lossen. Leidt je klacht echter niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden bij de geschillencommissie van de Europese Unie. Het platform is te bereiken via de volgende link: http://ec.europa.eu/odr.  

Anker 1
bottom of page